Глибини Нашої Пам'яті Есхатологічні Передчуття Людства та Відбиття їх у Поезії Ідея Козацтва - в Українській Душі www.ukrainaforever.narod.ru Триполізм - Наша Ідея А.Кримський Про "Колиску Народів" З Води Та Вогню Гог в Краю Магога і Місія України Чи може бути столиця "молодшого брата" матір'ю міст руських? Епітафія Енеєві Підвалини Європейської Цивілізації На Якій Землі Живемо? Тризуб Посейдона І Володимир Феномен Шевченка ЩО ТАКЕ Національна Ідея? Древність Українських Говорів Та Спитайте: Хто Ми, Чиї Сини. Потоп На Україні Перстень З Оріхалком Хлібороб Світу - Історичне Призначення Українців Братня Дружба Лінки Різні Хронолог Українська Вороніжчина Освободительная борьба Українська Ідея Україніка в архівах История Украины, Духовная культура Украины

История  Украины

Кто имеет права на Киевскую Русь | “Українське бароко”. Театральне мистецтво. | Релігія, мистецькі набутки слов’ян. | Сковорода | Трипільська та Черняхівська культури. | Культурний процес України у ХVІІІ ст. | Слов’янська писемність. | Архітектура та образотворче мистецтво. | Україна в другій половині ХVІІ століття.


Слов’янська писемність.


raznoe.h18.ruІсторія України

Велика Історія України: Словяни, Арійці.
Велика Історія України: Почини Київської Держави.
Київ, мати українських городів.
Святослав Завойовник:Знищення хозарської держави.
Культура поганської України.
Кінець українізації.
Матеріали про козацтво, Матеріали по Історії України, Материалы статьи по ИСТОРИИ УКРАИНЫ.
Українське відродження на Донеччині й Луганщині в 1917-22 роках.
Если Украина придет в Европу самостоятельно, это усложнит отношения с Россией.
Дні національної ганьби.
Рік України в Росії, рік Росії в Україні.
Проблеми визнання українського голодомору геноцидом.
Националист с Востока.
Хто вбив Ярослава Галана?
Хто вбив Ярослава Галана?
Іще один погляд на цю справу.

Це різні статті.
НеСОБОРний злочин.
Псевдособор, який «ліквідував» Українську греко-католицьку церкву.
ЗЛОЧИН: хто гострив сокиру? Обставини смерті Ярослава Галана — погляд через 60 років.
История национального движения Украины.
Масловський: З ким i проти кого воювали українські націоналісти в роки Другої світової війни.
Iван Бiлик. Меч Арея.
Тарас Возняк: Мамай чи майбутнє?
Убийство в музее восковых фигур.
ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА ДАВНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ЛІТОПИСУ.
Етнографія Угорської Руси.

Українське козацтво.Генеза і становлення козацтва в Україні. Українське козацтво: формування соціального стану.Історичні передумови та причини виникнення.
Римський імператор — Русин.
Михайло Дорошенко - гетьман-флотоводець.
АРХАЇЧНІ ЕЛЕМЕНТИ КУЛЬТУРИ КОЗАЦТВА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНОЗНАВСТВА.
L'HISTOIRE : LE DEBUT DE LA COSAQUERIE.
Писемність, літописання та література. Писемність у Київській Русі з'явилася задовго до запровадження християнства. Про це свідчать документи — договори київських князів з імператорами Візантії другої половини IX і першої половини Х ст., а також берестяні грамоти, знайдені й прочитані ученими. Після введення християнства на Русі з давньоруської і церковнослов'янської мов утворилася писемна мова, з'явилося більш досконале слов'янське письмо — кирилиця, створене болгарським просвітителем Кирилом у IX ст. Збереглися написи на ливарних формах, господарських речах, зброї, цеглі тощо. Чимало їх знайшли археологи в Києві, Новгороді та інших містах. Центрами переписування й перекладу іноземних книжок на слов'янську мову були княжі двори, монастирі, церкви Києва, Новгорода, Чернігова, Переяслава, Суздаля, Галича. За часів Ярослава Мудрого в Києві при Софійському соборі існувала майстерня для перекладу і переписування книг. Писали на спеціально обробленій телячій чи овечій шкірі — пергаменті, на бересті, дошках. Паперу ще не було.

Руські вчені створювали перші історичні праці — літописи, куди заносилися події того часу по роках. Визначним історичним твором XII ст. є літопис “Повість временних літ”, автором початкового (ще XI ст.) зводу якого вважають ченця Печорського монастиря (Київ) Никона. У літопису розповідається “звідки пішла Руська земля”, викладається її давня історія. Літописання існувало і в інших містах Київської Русі.

У Київській Русі з'явилася й художня література переважно церковного змісту. Найбільш визначні твори — “Слово про закон і благодать” митрополита Іларіона, “Повчання дітям” Володимира Мономаха, “Ізборники” Святослава Ярославича.

2. Освіта, архітектура і образотворче мистецтво другої половини ХVІІІ ст.

Освіта і книгодрукування. Початкову освіту, як і раніше, діти козацької старшини, духовенства, заможних міщан здобували в школах при церквах та монастирях, вищу — в Київській академії. Протягом першої половини XVIII ст. почали діяти також нові навчальні заклади — колегіуми у Чернігові, Переяславі, Харкові.

Центром освіти була Київська академія. Студенти вивчали слов'янські, латинську, грецьку та західноєвропейські мови, історію, географію, математику, астрономію, природознавство, богослов'я. Цей навчальний заклад не просто давав ґрунтовні знання з тих чи інших предметів. Студенти вчилися у ньому дискутувати і відстоювати свої погляди. Вони пробували сили в ораторському мистецтві, намагалися дохідливе і ясно висловлювати власні думки. Викладацькою діяльністю тут займалася група професорів, серед яких широтою наукових інтересів виділявся Феофан Прокопович. У своїх лекційних курсах він виступав проти марновірства, пустого красномовства, сліпого наслідування авторитетів. Визнаючи Бога як основу всього існуючого, Ф. Прокопович разом з тим підійшов до розуміння єдності світу, його матеріальності. Згодом Ф. Прокопович став одним з найближчих сподвижників Петра І. У своїх працях вчений прагнув обгрунтувати необхідність проведення реформ у сфері освіти, побуту та звичаїв. Він вніс певний вклад у реорганізацію армії і флоту.

Академія мала велику бібліотеку, в якій налічувалося близько 12 тис. книжок. Значні книгозбірні належали представникам української старшини. Відомо, наприклад, що велику бібліотеку мав гетьман І. Мазепа. Сучасники свідчили, що вона вражала не лише своїми розмірами, а й підбором книг. Тут були представлені зарубіжні й вітчизняні автори, зберігалися різні хроніки та літописи. Власником великої бібліотеки був і генеральний підскарбій Я. Маркевич. З його щоденника відомо, що книги були поділені за галузями знань. Про зацікавленість старшини різними науками свідчить, зокрема, той факт, що у бібліотеці М. Ханенка зберігався гербарій, а також підручники з фізики та географії. Не менші книгозбірні мали монастирі, шляхта, школи.

Певного розвитку набула шкільна освіта на Запорожжі. Крім початкових, у межах Запорозьких Вольностей діяли спеціальні школи, наприклад для підготовки військових канцеляристів та інших адміністративних посад. Функціонувала музична школа, де проходили відповідну підготовку обдаровані хлопчики. Тут існувала також Головна січова школа, де викладались піїтика, математика, риторика, географія, астрономія, військова справа.

Наприкінці XVIII ст. в Україні почали діяти перші професійні школи. До них, зокрема, належали госпітальна школа в Єлисаветграді (нині Кіровоград), артилерійська школа і штурманське училище в Миколаєві.

Певні зміни спостерігались у книговидавничій справі.

Протягом XVIII ст. удосконалювались техніка друку, поліпшилось оформлення книжок. В Україні, як і в Росії, у книгодрукуванні було запроваджено гражданський шрифт, який ліг в основу сучасного шрифту. Першу друкарню з гражданським шрифтом в Україні було відкрито у 1764 р. в Єлисаветграді. Згодом такі друкарні з'явилися в Києві, Катеринославі, Харкові та інших містах. Але книжки залишалися дуже дорогими. Їх могли придбати лише заможні люди.

Проте розвиток освіти та книговидавничої справи на національній основі гальмувався дискримінаційними заходами російського царизму. Зокрема, у 1720 р. на Лівобережжі було заборонено друкувати українські книги, за винятком книг церковного змісту. За виконанням цього указу встановлювався контроль, а винні у його порушенні жорстоко каралися. Тому не випадково багато цікавих історичних та художніх пам'яток поширювалися лише у вигляді рукописів.

Зазнавала значних труднощів шкільна освіта на Правобережжі та західноукраїнських землях. Тут поступово приходили у занепад братські, а натомість відкривалися католицькі та уніатські навчальні заклади. Певні зрушення на правобережних українських землях відбулися лише після проведення польським урядом шкільної реформи. У краї було відкрито ряд нових навчальних закладів, налагоджено підготовку педагогічних кадрів.

У Галичині австрійський уряд також провів освітні реформи. Так, усі діючі гімназії-школи були реорганізовані у державні освітні установи. З 1784 р. в усіх навчальних закладах навчання запроваджувалося німецькою мовою. Через декілька років цісарський уряд дав згоду на відкриття українських шкіл. Але вони створені так і не були.

На Правобережье и западноукраинских землях просвещение находилось в запущенном состоянии. Преследуемые католическим духовенством и королевскими властями украинские школы влачили жалкое существование. В то же время польско-шляхетское правительство поддерживало учебные заведения, которым покровительствовала католическая церковь и иезуиты. Здесь получали образование только дети магнатов, шляхты, духовенства.


Кто имеет права на Киевскую Русь | “Українське бароко”. Театральне мистецтво. | Релігія, мистецькі набутки слов’ян. | Сковорода | Трипільська та Черняхівська культури. | Культурний процес України у ХVІІІ ст. | Слов’янська писемність. | Архітектура та образотворче мистецтво. | Україна в другій половині ХVІІ століття.

История  Украины

Глибини Нашої Пам'яті Есхатологічні Передчуття Людства та Відбиття їх у Поезії Ідея Козацтва - в Українській Душі www.ukrainaforever.narod.ru Триполізм - Наша Ідея А.Кримський Про "Колиску Народів" З Води Та Вогню Гог в Краю Магога і Місія України Чи може бути столиця "молодшого брата" матір'ю міст руських? Епітафія Енеєві Підвалини Європейської Цивілізації На Якій Землі Живемо? Тризуб Посейдона І Володимир Феномен Шевченка ЩО ТАКЕ Національна Ідея? Древність Українських Говорів Та Спитайте: Хто Ми, Чиї Сини. Потоп На Україні Перстень З Оріхалком Хлібороб Світу - Історичне Призначення Українців Братня Дружба Лінки Різні Хронолог Українська Вороніжчина Освободительная борьба Українська Ідея Україніка в архівах История Украины, Духовная культура Украины


Хостинг от uCoz